ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. 1652
Αρ. Διεκπ. 829                                                                                    

Εν Ηρακλείω τη 25η Ιουλίου 2003

Θέμα:
Ίδρυση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Κοκκίνη Χάνι με την επωνυμία «Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο «Άξιον Εστίν» ενορίας Αγίων Αναργύρων Κοκκίνη Χάνι».

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ιερές υποχρεώσεις προς το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Εκκλησίας.
2. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν στον Επίσκοπο να μεριμνά για την πνευματική και ηθική ανάπτυξη και καλλιέργεια του ποιμνίου του.
3. Τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας».
4. Τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»
Αποφασίζομεν
α) την ίδρυση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος στον Ιερό ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων Κοκκίνη Χάνι και με την επωνυμία «Πολιτιστικό – Πνευματικό κέντρο «΄Αξιον Εστίν» ενορίας Αγίων Αναργύρων Κοκκίνη Χάνι».
β) Τα σχετικά με τη διοίκηση, το σκοπό, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Ιδρύματος ρυθμίζονται με τον πιο κάτω Κανονισμό.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙN » ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ

ΑΡΘΡΟ 1.
Σύσταση –Τίτλος-Έδρα

Στην περιφέρεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης συνίσταται, παρά την ενορία Αγίων Αναργύρων Κοκκίνη Χάνι, Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙN», το οποίο έχει έδρα τον οικισμό Κοκκίνη Χάνι, Δήμου Γουβών και ειδικότερα τον Ι. Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου, «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙN».

ΑΡΘΡΟ 2.
Σκοπός.

Σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλει στο αρτιότερο Πολιτιστικό, Ποιμαντικό, Κατηχητικό, Κοινωνικό και Φιλανθρωπικό έργο της ενορίας με:
α). Τη μελέτη και σπουδή της ορθόδοξης παράδοσης της Εκκλησίας μας.
β).Τη συμπαράσταση στις βαθύτερες ανάγκες της πνευματικής αναζήτησης και καλλιέργειας των νέων.
γ) Τη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων της ενορίας σε ένα οικείο ιδιόκτητο χώρο.


ΑΡΘΡΟ 3.
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών.

1) Η λειτουργία Νεανικού Κέντρου για την πνευματική κατάρτιση, οικοδομή και τη δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων.
2) Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ενορίας που εμφορείται από εκκλησιαστική συνείδηση και ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα και την συνδρομή ικανών πνευματικών ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών.
3) Η οργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων και θεατρικών παραστάσεων, μουσικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
4) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, συντήρηση και αξιοποίηση λαογραφικού και εκκλησιαστικού υλικού με την οργάνωση Μουσείου.
5) Η διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων διαφωτιστικού περιεχομένου και σεμιναρίων
6) Η δημιουργία παραδοσιακών τμημάτων για τη διάσωση, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας παράδοσης.
7) Η οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης, τμήματος πληροφορικής και εργαστηρίων για την ανάπτυξη καλλιτεχνικών ταλέντων και δεξιοτεχνίας των νέων.
8) Η ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Αίματος.
9) Η οργάνωση εκδρομών, ξεναγήσεων και επισκέψεων.
10) Οργανώνοντας γραφείο για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.
11) Πραγματοποιώντας παραστάσεις και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή του έργου και τη δραστηριότητα του Πνευματικού- Πολιτιστικού Κέντρου.
12) Πραγματοποιώντας μελέτες.
13) Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.
14) Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με άλλα πνευματικά κέντρα για την προώθηση του έργου των μελών, αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για την αναβάθμιση της πνευματικής ποιότητας των μελών.
Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Κέντρου με κίνητρο την συνεργασία με άλλους συλλόγους που άπτονται πολιτικών ή συντεχνιακών σκοπών απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 4
Διοίκηση

Το Πολιτιστικό –Πνευματικό Κέντρο τελεί υπό την εποπτεία του Σεβ. Αρχιεπίσκοπου Κρήτης.
Διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και απαρτίζεται από:
Α) Ένα εκ των εφημερίων της ενορίας Κοκκίνη Χάνι, ως πρόεδρο του Κέντρου.
Β) Ένα μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου της ενορίας.
Γ) Από πέντε (5) ενορίτες, άνδρες και γυναίκες που διακρίνονται για την πνευματική τους κατάρτιση , ωριμότητα και ενδιαφέρον τους για το έργο της ενορίας.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται για μια τριετία από το Σεβ. Αρχ. Κρήτης , ύστερα από έγγραφη πρόταση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου με τη γνώμη και των λοιπών εφημερίων του Ναού με δικαίωμα επαναδιορισμού.
Το Εκκλησιαστικό συμβούλιο δύναται να προτείνει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για την ορθή λειτουργία του Δ.Σ. του Κέντρου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) του Πολιτιστικού –Πνευματικού Κέντρου συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίαση του , εκλέγοντας τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Η προσφορά των μελών είναι τιμητική και άνευ αμοιβής.
Μέλη του Δ.Σ μη ανταποκρινόμενα στα καθήκοντα τους αντικαθίστανται από τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.

 

ΑΡΘΡΟ 5
Αρμοδιότητες

Α) Το Δ.Σ του Πολιτιστικού –Πνευματικού Κέντρου αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και την συντήρηση του Κέντρου με σχετική πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών . Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Β) Συνεργάζεται με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού και μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση Τομέων ή Τμημάτων Διακονίας, να καθορίζει τις αρμοδιότητές των και να διορίζει υπευθύνους εκτιμώντας το ήθος και την προσφορά των προς την ενορία.
Γ) Μεριμνά για την εξεύρεση Οικονομικών πόρων και την καλή και σωστή λειτουργία του.
Δ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Κέντρου και υποβάλλει στην Ι. Αρχιεπισκοπή προς έγκριση.
Το Δ.Σ. προς αρτιότερη εκπλήρωση των σκοπών του και την ομαλή λειτουργία του, δύναται να αποφασίσει:
1) Για τον καθορισμό θέσεων προσωπικού που δεν έχουν καθοριστεί στον παρόντα κανονισμό, για τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά του προσληφθησομένου προσωπικού καθώς και για τις αρμοδιότητες των προσώπων και των καθοριζομένων θέσεων.
2) Για την πρόσληψη του απαραίτητου έμμισθου ή άμισθου προσωπικού, να διορίζει έμμισθους ή άμισθους υπεύθυνους και το προσωπικό αυτών.
Ε) Συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του προέδρου οσάκις παρίσταται ανάγκη ή με αίτηση τριών τουλάχιστον τακτικών μελών του Δ.Σ.
Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή με εντολή του ο Αντιπρόεδρος και τα τέσσερα τουλάχιστον τακτικά μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 6
Καθήκοντα των μελών του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Πολιτιστικό –Πνευματικό Κέντρο ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας ή Δημοτικής και σε οποιαδήποτε Εκκλησιαστική, Δικαστική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική Αρχή και Υπηρεσία και σε κάθε Οργανισμό και ενώπιον Συμβολαιογράφου και σε περίπτωση κολλήματος αυτού ,το Πολιτιστικό –Πνευματικό Κέντρο εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου άλλο μέλος του Δ.Σ. αρμοδίως εξουσιοδοτημένο. Επίσης ο πρόεδρος , προεδρεύει των συνεδριάσεων του Κέντρου, υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία, καθώς και τα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών σε συνεργασία με τον γραμματέα και τον ταμία.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του λόγω υγείας. Επίσης εκτελεί τα καθήκοντα που μπορεί να του αναθέσει αρμοδίως ο πρόεδρος.
Ο Γραμματέας τηρεί το αρχείο του Πολιτιστικού –Πνευματικού Κέντρου, διακινεί την αλληλογραφία , συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων και συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών και τα λοιπά έγγραφα.
Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων , φυλάγει τα χρήματα , καταχωρεί τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα από τράπεζες, συνυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε δικαιολογητικό που τον αφορά .
Τα μέλη του Δ.Σ. τακτικά και αναπληρωματικά , μετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του Κέντρου με όποιο τρόπο τους ζητηθεί από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7
Βιβλία

Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου είναι ενιαία και αφορά σε όλα τα τμήματα του. Διατηρεί βιβλίο πρακτικών, βιβλίο εσόδων- εξόδων, βιβλίο πρωτοκόλλου, διπλότυπα αποδείξεων, γραμμάτια εισπράξεων, εντάλματα πληρωμών καθώς και σχετικούς φακέλους αρχείου. Τα βιβλία αυτά θεωρούνται από την Ι. Αρχ. Κρήτης η οποία ασκεί τον οικονομικό έλεγχο διαχειρίσεως του Κέντρου. Ο δε ετήσιος προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ι. Αρχ. Κρήτης.

 

ΑΡΘΡΟ 8
Πόροι του Πολιτιστικού -Πνευματικού Κέντρου.

Α) Οι επιχορηγήσεις από τον Ενοριακό Ναό αναλόγως των αναγκών του Κέντρου και των οικονομικών δυνατοτήτων του Ναού.
Β) Από κάθε φύσεως προαιρετικές εισφορές, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτήματα.
Γ) Από πάσης φύσεως έσοδα, διοργάνωση εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών παραστάσεων, οικονομικές ενισχύσεις διαφόρων φορέων και συλλόγων , δωρεών κ.τ.λ.
Δ) Από εράνους και λαχειοφόρους αγορές.
Ε) Από ενοίκια κινητής ή ακινήτου περιουσίας.
ΣΤ) Από κάθε παροχή ή επιχορήγηση του Κράτους, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου ή και άλλη νόμιμη επιχορήγηση, εισφορά ή οικονομική ενίσχυση.
Ζ) Έσοδα από τη διεξαγωγή συνεδρίων ,σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.τ.λ.
Η) Διάφοροι άλλοι πόροι μη κατονομαζόμενοι στον παρόντα κανονισμό, τους οποίους θα συστήσει και θα εξεύρει το Δ.Σ. του Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου.
Θ) Κάθε έσοδο το οποίο δεν προβλέπεται ανωτέρω και προέρχεται από χρηστή πηγή.

 

ΑΡΘΡΟ 9
Διάθεση πόρων.

Οι πόροι του Πολιτιστικού –Πνευματικού διατίθενται:
Α) Για τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας του κτηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου (θέρμανση , φωτισμός, νερό, τηλέφωνο, καθαριότητα κ.τ.λ.).
Β) Για τον εξοπλισμό του Πολιτιστικού- Πνευματικού Κέντρου.
Γ) Για την αγορά βιβλίων –ενίσχυση βιβλιοθήκης- διοργάνωση συνεδρίων, εορτών και εκδηλώσεων.
Δ) Για την εκτύπωση διαφόρων απαραίτητων εντύπων για τη λειτουργία του Κέντρου.
Ε) Για την αμοιβή της καθαρίστριας ή άλλου έμμισθου προσωπικού.

 

ΑΡΘΡΟ 10
Σφραγίδα.

Το Πολιτιστικό –Πνευματικό Κέντρο έχει στρογγυλή σφραγίδα με δύο επάλληλους κύκλους, η οποία στο κέντρο θα φέρει την εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστίν» , στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις : «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ» και στον εσωτερικό την επωνυμία του Ιδρύματος: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ « ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙN»».

 

ΑΡΘΡΟ 11
Το Ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο Νόμος ορίζει, με απόφαση του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης, όταν δεν εκπληρώνει την αποστολή του ή παρεκκλίνει του σκοπού του. Κάθε κινητό και ακίνητό του στοιχείο ακόμα και οικονομικό μεταβιβάζεται χωρίς καμία άλλη ενέργεια στον ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστίν Κοκκίνη Χάνι στον οποίο και ανήκει άμεσα κάθε περιουσιακό στοιχείο του Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου.

 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τότε που θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το Νόμο στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Εκκλησία» και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο παρών κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης ή μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

 

Ακροτελεύτιο Άρθρο
Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκαλείται όμως δαπάνη σε βάρος του Ιερού ενοριακού Ναού Αγίων Αναργύρων Κοκκίνη Χάνι (Ν.Π.Δ.Δ.), το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ηράκλειο, 25 Ιουλίου 2003

Ο Αρχιεπίσκοπος
† Ο Κρήτης Τιμόθεος


Σημ. Η ως άνω απόφαση και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πολιτιστικού – Πνευματικού Κέντρου «Άξιον Εστίν» δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 1133/11-8-2003 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β΄ ) και μερική τροποποίηση του στο υπ’ αριθμ. 1689/18-11-2003 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β΄ )

diahoristiko2

  • key

K

e

y

c

e

r

t


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ